Medvetenhet 3

Illustration: Medvetenhet 3

För att få ordning i samhället har vi lagar, regler och föreskrifter av olika slag. Vi hänvisar ofta till dem via ”ska, bör och måste” som antyder att vi inte har alternativ utan måste underkasta oss.

Laglydighet

Lagar är överordnade instanser som fordrar underkastelse. Samtidigt finns en viss medvetenhet om att en lag inte nödvändigtvis täcker alla relevanta omständigheter. Vi har för säkerhets skull också experter och domstolar som ska bevaka att lagarna tolkas och tillämpas på avsett vis. Det är med andra ord som om man tillstår att lagar – lika lite som andra texter – är entydiga och fullständiga i sig. De kan därför inte tillämpas mekanistiskt; mänskligt omdöme behövs.

Möjligen med undantag av utlänningslagen. I varje fall förekommer det då och då i dagspressen beskrivningar av hur människor, som är lovvärt verksamma hos oss, hotas med utvisning av svårbegripliga skäl. Det kan vara att lönekuvertet inte alltid innehållit stipulerat belopp, att semesterdagarna inte varit tillräckligt många, att en eller annan utlandsvistelse ingått i jobbet…

Budskapet tycks vara att det åberopade lagrummet är så perfekt och fullständigt skrivet att inget omdöme behövs i tillämpningsfasen. Skulle vi i uppenbara och ömmande fall ändå koppla in omdömet i beslutsfattandet, gör vi oss skyldiga till myndighetsstyrning. Och för det har vi som samhälle sämre tolerans än för mänskligt lidande! (sid 06, SvD näringsliv 17 07 19)

Civilisation och delaktighet

Det är inte enkelt att tillhöra ett civiliserat samhälle. Trots lagar och regler och mänskliga rättigheter ter sig tillvaron stundtals omänsklig, motstridig och kaotisk.

Problemen uppfordrar till medvetenhet som är en ständigt pågående process och den enda vi har att förankra oss i. Den är där och den är påtaglig.

Men ser vi den aktivt som ett uppdrag som vi har ansvar för eller mer passivt som vårt öde, som något vi är utsatta för?

Vi märker att vår upplevelsevärld vidgas, vi ackumulerar kunskaper och erfarenheter successivt. Men säger vi att vi blir mer medvetna, att en medvetandevidgning sker varje sekund och att vi är delaktiga i den?

Inte nödvändigtvis. Det ligger närmare till hands att säga att vi blivit äldre, gått igenom mer, fått syn på den och den litteraturen, den och den vetenskapliga rapporten, tagit in det och det resonemanget… Det är ett eller annat ”objektivt” som vi oftast hänvisar till.

Det är bra att vi är specifika och konkreta men det behöver inte utesluta att vi räknar med medvetandet. Tvärtom. Att vi gör det tillför något, inte minst medvetenhet om att var och en har ett ansvar att kultivera och successivt bygga ut och förfina sin upplevelsevärld.

  • Skapad

Postadress

Gnejsvägen 18 D
752 42 Uppsala

Kontakt

Tryck här för att Maila!
eller ring 0737-19 08 27

Medlem i

Sveriges Psykologförbund Psykologföretagarna

Copyright © Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av: www.formfranska.com